Jak otrzymać stypendium?

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej, warunki do spełnienia oraz dokumenty, które trzeba złożyć:

Aby otrzymać stypendium od października wymagane dokumenty należy złożyć do 16.10.2017 r. W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne lub specjalne dla niepełnosprawnych po terminie, stypendium będzie przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

 1. Stypendium socjalne – dochód graniczny 1050,00 zł (netto). Wymagane dokumenty:
  Dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny:

  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok akademicki, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b,30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - zawierające informacje o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu i wysokości należnego podatku;
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym, wzór oświadczenia określa Załącznik nr 1 do zasad ustalania i dokumentowania dochodu;
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku poprzedzającym bieżący rok akademicki dochodu niepodlegającego opodatkowaniu; wzór oświadczenia określa Załącznik nr 2 do zasad ustalania i dokumentowania dochodu;
  • oświadczenie członków rodziny o wysokości składki zdrowotnej; wzór oświadczenia określa Załącznik nr 3 do zasad ustalania i dokumentowania dochodu.

   W przypadku nie uzyskania z Urzędu Skarbowego zaświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów, spowodowanego brakiem dochodów:

  • oświadczenie o zerowym dochodzie; wzór oświadczenia określa Załącznik nr 4 do zasad ustalania i dokumentowania dochodu.

   W przypadku członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

   W przypadku rodzeństwa:

  • skrócony odpis aktu urodzenia, a jeśli rodzeństwo jest pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, zaświadczenie ze szkoły lub uczelni,

   W przypadku gdy dotyczy:

  • zaświadczenie z urzędu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego (roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego);
  • umowy dzierżawy, oddania w dzierżawę i inne;
  • kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty, przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów;
  • dokument potwierdzający utratę dochodu;
  • dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu;
  • kopię aktów zgonu rodziców;
  • na żądanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej opinia jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, zaświadczenie o dochodach uzyskanych poza granicami kraju.
 2. Stypendium socjalne zwiększone może otrzymać student, jeżeli spełnia wymagania do stypendium socjalnego oraz jest zakwaterowany:
  • w domu studenckim Politechniki Warszawskiej lub
  • w domu studenckim innej uczelni – pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia lub
  • w innym obiekcie - przedstawienie umowy najmu. Wniosek składa się z tymi samymi dokumentami co zwykłe stypendium socjalne.
 3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - może otrzymywać student, który posiada orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności, bez względu na dochód w rodzinie studenta.
 4. Stypendium Rektora za wysokie wyniki w nauce - może otrzymać student, który spełnia łącznie warunki:
  • zaliczył pierwszy rok studiów lub studiuje na przynajmniej pierwszym roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia w systemie tradycyjnym;
  • nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, zaliczył wszystkie przedmioty objęte programem studiów dla poprzedniego roku studiów lub w systemie elastycznym;
  • nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, uzyskał w poprzednim roku studiów liczbę punktów zaliczeniowych (ECTS) zgodną z planem studiów;
  • uzyskał w poprzednich dwóch semestrach średnią ocen nie niższą niż 4,00.
   Stypendium to może uzyskać też student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia rozpoczętych w roku złożenia egzaminu maturalnego, który zdobył tytuł laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej.
 5. Stypendium Rektora za wysokie wyniki w sporcie - może otrzymać student, który:
  • zaliczył pierwszy rok studiów;
  • otrzymał rejestrację na następny semestr studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia;
  • w poprzednim roku studiów osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
 6. Stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne - może otrzymać student, który:
  • zaliczył pierwszy rok studiów;
  • otrzymał rejestracje na następny semestr studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia;
  • w poprzednim roku studiów posiadał osiągnięcia naukowe lub artystyczne.
 7. Zapomoga - może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej i może być przyznana dwa razy w roku na udokumentowany wniosek.

Ewentualne pytania można kierować do:
stypendia@samorzad.pw.edu.pl

Utworzono: czw., 2014-03-20 18:54
Ostatnia aktualizacja: czw., 2017-09-28 01:18