Jak otrzymać stypendium?

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej, warunki do spełnienia oraz dokumenty, które trzeba złożyć:

Aby otrzymać stypendium od października wymagane dokumenty należy złożyć do 16.10.2020 r. W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne lub dla osób niepełnosprawnych po terminie, stypendium będzie przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

 1. Stypendium socjalne – dochód graniczny 1050,00 zł (netto). Wymagane dokumenty:
  Dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny:

  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok akademicki, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b,30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - zawierające informacje o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu i wysokości należnego podatku;
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku poprzedzającym bieżący rok akademicki dochodu niepodlegającego opodatkowaniu; wzór oświadczenia określa Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń;
  • oświadczenie członków rodziny o wysokości składki zdrowotnej; wzór oświadczenia określa Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń.

   W przypadku nie uzyskania z Urzędu Skarbowego zaświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów, spowodowanego brakiem dochodów:

  • oświadczenie o zerowym dochodzie; wzór oświadczenia określa Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń.

   W przypadku członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

   W przypadku rodzeństwa:

  • skrócony odpis aktu urodzenia, a jeśli rodzeństwo jest pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, zaświadczenie ze szkoły lub uczelni,

   W przypadku gdy dotyczy:

  • zaświadczenie z urzędu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego (roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego);
  • umowy dzierżawy, oddania w dzierżawę i inne;
  • zaświadczenie z Ośrodku Pomocy Społecznej jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528,00 zł
  • kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty, przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów;
  • dokument potwierdzający utratę dochodu;
  • dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu;
  • kopię aktów zgonu rodziców;
  • na żądanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej opinia jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, zaświadczenie o dochodach uzyskanych poza granicami kraju.
 2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza:
  • z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki w przypadku, gdy dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie, a miesięczny dochód studenta na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (528 zł);
  • w przypadku przewlekłej choroby studenta lub członka jego rodziny mającej wpływ na sytuację materialną rodziny.
 3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych - może otrzymywać student, który posiada orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności, bez względu na dochód w rodzinie studenta.
 4. Stypendium Rektora Punkty za część za wyniki w nauce - może otrzymać student, który spełnia łącznie warunki:

  • zaliczył pierwszy rok studiów lub studiuje na przynajmniej pierwszym roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia w systemie tradycyjnym;
  • nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, zaliczył wszystkie przedmioty objęte programem studiów dla poprzedniego roku studiów lub w systemie elastycznym;
  • nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, uzyskał w poprzednim roku studiów liczbę punktów zaliczeniowych (ECTS) zgodną z planem studiów;
  • uzyskał w poprzednich dwóch semestrach średnią ocen nie niższą niż 4,00.
   Stypendium to może uzyskać też student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia rozpoczętych w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

  Punkty za część za osiągnięcia sportowe - może otrzymać student, który:

  • zaliczył pierwszy rok studiów;
  • otrzymał rejestrację na następny semestr studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia;
  • w poprzednim roku studiów osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

  Punkty za osiągnięcia artystyczne oraz punkty za osiągnięcia naukowe - może otrzymać student, który:

  • zaliczył pierwszy rok studiów;
  • otrzymał rejestracje na następny semestr studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia;
  • w poprzednim roku studiów posiadał osiągnięcia naukowe lub artystyczne.
 5. Zapomoga - może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej i może być przyznana dwa razy w roku akademickim na udokumentowany wniosek.

Ewentualne pytania można kierować do:
stypendia@samorzad.pw.edu.pl

Utworzono: czw., 2014-03-20 18:54
Ostatnia aktualizacja: wt., 2020-09-29 13:10