Prawa

Student, obok uprawnień wynikających z ustaw i Statutu Politechniki Warszawskiej, ma prawo do:

 • rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Politechniki Warszawskiej, a także z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
 • oceniania zajęć w formie ankiet, przeprowadzanych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uczelni,
 • wyrażania opinii w sprawach istotnych dla studentów i dla Uczelni, bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli studentów w organach kolegialnych Uczelni,
 • korzystania z księgozbioru i czasopism oraz informacji naukowej w uczelnianym systemie bibliotecznym,
 • zgłaszania skarg i wniosków dotyczących toku studiów i spraw socjalnych,
 • zachowania praw studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończył studia pierwszego stopnia.

Uczelnia zobowiązuje się do prowadzenia kierunku i profilu studiów, na które został przyjęty student, przez okres równy co najmniej nominalnemu czasowi tych studiów, liczony od daty przyjęcia studenta na studia.

Obowiązki

Obowiązkiem studenta jest postępowanie zgodne z treścią ślubowania i regulaminem studiów.

Przede wszystkim student zobowiązany jest do:

 • studiowania zgodnie z programem kształcenia,
 • uczciwego postępowania w stosunku do Uczelni i społeczności akademickiej,
 • przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 • dbania o dobro Politechniki Warszawskiej,
 • Student ma obowiązek stosowania się do przepisów wewnętrznych Uczelni, w tym uchwał Senatu, decyzji i zarządzeń Rektora oraz decyzji dziekana,
 • Student zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za usługi edukacyjne, zgodnie z zawartą umową o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne i przepisami wewnętrznymi Uczelni,
 • Student zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia dziekana o zmianie imienia, nazwiska lub adresu, a także zmianie dokumentu tożsamości.

Utworzono: wt., 2014-02-11 18:38
Ostatnia aktualizacja: czw., 2020-05-07 23:28