Czym tak na prawdę jest jakość kształcenia?
Jest to stopień w jakim zbiór istotnych elementów składowych kształcenia spełnia wymagania.
Wysoka jakość kształcenia umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności na poziomie,
który jest adekwatny do realiów z jakimi przyjdzie się nam spotkać w późniejszym życiu, pracy.
Co więcej w ramach jakości kształcenia nie chodzi tylko i wyłącznie o zdobywanie specjalistycznych
narzędzi do późniejszej pracy, ale również możliwości rozwijania własnych zainteresowań.

Nas, jako osoby odpowiedzialne za reprezentowanie studentów również w sprawach kształcenia,
interesować będzie przede wszystkim wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia.

Elementy Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 • Dwustopniowy Elastyczny System Studiów, a właściwie działania dążące do zwiększenia
  obieralności w ramach ESS ( np. większa liczba przedmiotów do wyboru, możliwość dostosowania
  tempa studiowania do indywidualnych potrzeb)
 • ystem akumulacji i transferu punktów ECTS, który ma odzwierciedlać nakład pracy studenta
  niezbędny do zdobycia wiedzy z zakresu danego przedmiotu. System ten może ewaluować poprzez
  zmianę liczby punktów w zależności od czasu jaki poświęcamy na zdobycie odpowiedniej wiedzy.
  Warto zgłaszać zastrzeżenia do obowiązujących liczby punktów dla danego przedmiotu.
 • Plany studiów i programy nauczania, a przede wszystkim zasady ich tworzenia i modyfikacji.
 • Realizacja procesu dydaktycznego, co wiąże się m.in. z ogólnodostępnymi
  i znanymi zasadami studiowania i realizacji procesu dyplomowania.
 • Zasady oceniania kadry, czyli ankietyzacja i w naszej Uczelni również Nagroda "Złota Kreda",
  ale również możliwość wprowadzenia ankiety o promotorze czy systematyczne hospitacje zajęć.

W jaki sposób możemy mieć wpływ na poprawę jakości kształcenia

 • Opiniując wszelkie zmiany w programie nauczania i planie studiów
 • Aktywnie działając w Wydziałowych Komisjach ds. Kształcenia/Dydaktycznych/Programowych, Radzie Wydziału
 • Promując "świadomą: ankietyzację wśród studentów
 • Opierając swoje działania na konkretnych aktach prawnych

Wytyczne do wydziałowych Systemów Zapewniania Jakości Kształcenia
To lista możliwości jakimi my studenci dysponujemy w działalności na rzecz poprawy jakości kształcenia. Zbiór ten ma stanowić wskazówkę, gdzie działać by głos studentów w procesie kształcenia nie był pomijany a wręcz mógł pracować na rzecz naszych lepszych studiów. Narzędzia prawne, którymi możemy się posługiwać:

 • Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta (Dz.U. Nr 187, poz. 1385)
 • Uchwała Senatu PW122/XLVI/2006 w sprawie zał. do systemu zapewniania jakości

Dodatkowo możemy korzystać z zapisów zawartych w publikacji Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia: "System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Warszawskiej. Procedury i działania uczelniane (zalecane)". Znajdziemy w niej:

 • Zasady realizacji prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych
 • Zasady tworzenia nowych i modyfikacji istniejących planów studiów
 • Zasady zaliczania przedmiotów
 • Zalecenia dla jednostek organizacyjnych dotyczące dostosowania programów studiów do postulatów Procesu Bolońskiego
 • Zasady i tryb sprawozdawczości wydziałów - w zakresie działań związanych z jakością kształcenia

Utworzono: czw., 2014-03-20 18:56
Ostatnia aktualizacja: czw., 2020-05-07 23:26