Komisja Regulaminowa (w skrócie KR) jest organem nadzorczym i kontrolnym Samorządu Studentów PW. W skład KR wchodzi pięć osób wybieranych przez Parlament Studentów PW na okres 1 roku.

Członkiem KR może zostać student PW nie będący jednocześnie członkiem żadnego innego organu Samorządu Studentów PW oraz nieposiadający trwałego pełnomocnictwa wydanego przez ograny Samorządu Studentów PW.

Do podstawowych zadań KR należy:

  • Nadzorowanie i kontrolowanie działalności wszystkich organów Samorządu Studentów PW
  • Stwierdzanie prawidłowości przebiegu oraz ważności wyborów do organów Samorządu Studentów PW
  • Czuwanie nad przestrzeganiem prawa i zasad współżycia koleżeńskiego
  • Ocenianie pracy Senatorów Studenckich oraz innych członków organów Samorządu Studentów PW
  • Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi organami Samorządu Studentów PW
  • Ocenianie i stwierdzanie zgodności uchwał i decyzji podejmowanych przez ograny Samorządu Studentów PW z obowiązującymi przepisami prawa
  • Rozpatrywanie innych wniosków złożonych do komisji

Szczegółowe zasady działania Komisji Regulaminowej regulują:

  • Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej
  • Regulamin Komisji Regulaminowej

Adres mailowy obecnej Komisji Regulaminowej: kr@samorzad.pw.edu.pl

Historia:

Komisja Regulaminowa 2003
SuperKR@samorzad.pw.edu.pl

Komisja Regulaminowa 2004
BestKR@samorzad.pw.edu.pl

Komisja Regulaminowa 2005
WielkaInkwizycja@samorzad.pw.edu.pl

Komisja Regulaminowa 2006
sskr@samorzad.pw.edu.pl

Komisja Regulaminowa 2007
NigdyWiecej@samorzad.pw.edu.pl

Komisja Regulaminowa 2008
iTakMielismyRacje@samorzad.pw.edu.pl

Komisja Regulaminowa 2009
CiezkiKR@samorzad.pw.edu.pl

Komisja Regulaminowa 2010
NapiszDoNos@samorzad.pw.edu.pl

Komisja Regulaminowa 2016
KRnaFali@samorzad.pw.edu.pl

Komisja Regulaminowa 2017
KRzjajami@samorzad.pw.edu.pl

Komisja Regulaminowa 2018
KRbawiIUczy@samorzad.pw.edu.pl

Utworzono: sob., 2013-09-28 09:58
Ostatnia aktualizacja: śr., 2020-05-13 17:54