Z inicjatywy miasta Strasburg, które jest siedzibą Parlamentu Europejskiego, w maju 2003 roku powstał „Strasburg Club”. Jest to porozumienie miedzy 35 miastami z państw członkowskich Unii Europejskiej. Na samym początku klub ten miał powodować zacieśnianie więzi między miastami wchodzącymi w skład porozumienia i stanowić forum dialogu o polityce, ekonomii i kwestiach socjalnych dotyczących dużych miast w zjednoczonej Europie. Na tej podstawie wyłoniła się idea uruchomienia programu studenckiej wymiany międzynarodowej.

Kto może wyjechać? Wymiana w ramach porozumienia „Strasburg Club” skierowana jest do:

 • studentów uczelni z miast wchodzących w skład „Strasbourg Club”, którzy chcą odbyć część studiów na uniwersytecie lub w instytucji edukacyjnej w Strasburgu związanej z porozumieniem;
 • studentów ze Strasburga, którzy chcą odbyć część studiów na uczelni w mieście, które wchodzi w skład „Strasbourg Club”.

Uczelniami w Strasbourgu upoważnionymi do korzystania z tej oferty są:

 • University Louis Pasteur
 • University Marc Bloch
 • University Robert Schuman
 • Advanced School of Decorative Art. ESAD
 • School of Architecture
 • National Institute of Applied Sciences of Strasbourg INSA
 • National School for Water and Environment Engineering ENGEES

W danym roku akademickim mogą być przyznane maksymalnie dwa granty jednemu ośrodkowi akademickiemu pochodzącemu z miasta wchodzącego w skład „Strasburg Club” – jeden otrzymuje student z danego ośrodka, który wyjeżdża w ramach wymiany na studia do Strasburga, a drugi przyznawany jest studentowi ze Strasburga, który zamierza odbyć studia w ramach wymiany w danym ośrodku akademickim.

Nie ma przeszkód, aby wraz z grantami „Strasburg Club” studenci pobierali inne pomoce ufundowane na ich rzecz przez Wspólnotę Europejską, rząd lub instytucję oferującą stypendia. W wypadku gdy studenci pochodzą z miast, które wchodzą w skład porozumienia, jedynie studia kończące się napisaniem i obroną pracy dyplomowej upoważniają do skorzystania z grantu „Strasburg Club”. Natomiast studenci pochodzący ze Strasburga, którzy studiują w jednej z wymienionych wyżej instytucji (poza uniwersytetami), których studia nie kończą się napisaniem dyplomu, także są upoważnieni do otrzymania grantu.

Na jaki czas? Maksymalnym okresem pobytu jest dziesięć miesięcy, a minimalnym trzy miesiące. Długość pobytu wpływa na kwotę przyznawanego stypendium.

Wysokość stypendium: Student otrzyma stypendium w dwóch bądź trzech ratach. Nominalna wysokość stypendium to:

 • 250 Euro miesięcznie dla studentów przyjeżdżających do Strasburga w ramach wcześniejszych umów partnerskich (w obrębie porozumienia), które zawierają klauzulę zwalniającą studenta z opłat za studia;
 • 300 Euro miesięcznie dla studentów przyjeżdżających do Strasburga, którzy nie zostali zwolnieni z opłat za studia;
 • 150 Euro miesięcznie dla studentów ze Strasburga wyjeżdżających na studia do miast związanych z porozumieniem w ramach wcześniejszych umów partnerskich (w obrębie porozumienia), które zawierają klauzulę zwalniającą studenta z opłat za studia;
 • 200 Euro miesięcznie dla studentów ze Strasburga, którzy nie zostali zwolnieni z opłat za studia.

Składanie wniosku: Jeśli student jest zainteresowany wymianą powinien złożyć wniosek do działu, który jest odpowiedzialny za kontakty i wymiany międzynarodowe na uczelni macierzystej. Na Politechnice Warszawskiej będzie to osoba, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie wymiany. Aby wniosek został rozpatrzony musi zawierać:

 • opis projektu/programu studiów kandydata (napisany w języku francuskim w przypadku osób, które wybierają się do Strasburga);
 • Curriculum Vitae (także po francusku w przypadku wymienionym powyżej);
 • zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach i osiągnięciach;
 • szczegółowe porozumienie w sprawie programu studiów (learning agreement - ECTS);
 • portfolio w przypadku studentów sztuk pięknych i architektury;
 • zaświadczenie o zdobytych ocenach w poprzednim roku akademickim;
 • standardowy wniosek wypełniony przez kandydata.

Termin: Ostateczną datą do której można składać wnioski w roku akademickim n/n+1 to 31 marca n roku, podczas gdy komisja spotyka się 15 maja roku n. Dla roku akademickiego 2009/2010 te daty to 31 marca 2009 i 15 maja 2009. Jeśli studenci zostali zakwalifikowani na wymianę i mogą skorzystać z grantu, to zostają powiadomieni o tym listownie (list jest podpisany przez burmistrza Strasburga).

Po powrocie: Po powrocie z wymiany każdy student jest zobowiązany do przesłania sprawozdania finansowego oraz dotyczącego odbytych zagranicą studiów. Sprawozdanie to musi być przesłane do Strasburga w ciągu trzech miesięcy od powrotu z wymiany.

Utworzono: czw., 2014-05-22 22:25
Ostatnia aktualizacja: czw., 2014-05-22 22:26