Wspólnotowe Centrum Badawcze jest Dyrekcją Generalną (DG JRC) Komisji Europejskiej, w skład którego wchodzi siedem instytutów naukowych usytuowanych w pięciu Państwach Członkowskich Unii Europejskiej (Belgii, Niemczech, Włoszech, Holandii i Hiszpanii) gdzie zatrudnionych jest 2,7 tyś pracowników. DG JRC odgrywa aktywną rolę w udzielaniu pomocy przy tworzeniu bezpieczniejszej, czystszej, zdrowszej i bardziej konkurencyjnej Europy. Misją Dyrekcji Generalnej JRC jest zapewnienie, zgodnie z potrzebami klientów, wsparcia naukowego i technicznego dla koncepcji, rozwoju, wdrażania i monitorowania polityki Unii Europejskiej.

W skład JRC wchodzą:

Institute for Energy (IE), Petten, Holandia
Instytut Energii – zajmuje się bezpieczeństwem energii jądrowej, rozwijaniem się nowych systemów energii jądrowej, medycyną jądrową, problemami przechowywania i przetwarzania energii, termiczną obróbką biomasy oraz pozyskiwaniem energii i odpadów.
Institute for the Protection and the Security of the Citizen (IPSC), Ispra, Włochy
Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli – zajmuje się bezpieczeństwem informatycznym, nowymi technologiami w zwalczaniu oszustw, monitoringiem w rolnictwie, bezpieczeństwem ludności, oceną ryzyka technologicznego i gospodarczego, bezpieczeństwem jądrowym oraz zwalczaniem nielegalnego obrotu materiałami radioaktywnymi.
Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM), Geel, Belgia
Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów – trudni się promowaniem wspólnego europejskiego systemu pomiarów, w szczególności w odniesie niu do standardów dotyczących środowiska, zdrowia i ochrony konsumentów.
Institute for Health and Consumer Protection (IHCP), Ispra, Włochy
Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta –zajmuje się ustanawianiem klarownych standardów i gwarancji bezpieczeństwa oraz jakości produktów będących w codziennym użytku, takich jak przetworzone pokarmy, żywność dla zwierząt, urządzenia lekarskie, biomedyczne i chemiczne.
Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), Sewilla, Hiszpania
Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych – trudni się analizami perspektyw techno-ekonomicznych wspierających proces tworzenia polityk europejskich, analizami i interpretacją postępu w takich obszarach jak technologie dla informacji i komunikacji, przemysłowe i „czyste” technologie, energia i transport.
Institute for Transuranium Elements (ITU), Karlsruhe, Niemcy
Instytut Pierwiastków Transuranowych – interesuje się aspektami ochrony obywateli na wypadek ryzyka związanego z użytkowaniem i przechowywaniem pierwiastków radioaktywnych.
Institute of the Environment and Sustainability (IES), Ispra, Włochy
Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju – zajmuje się badaniami zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie, glebie i ich wpływem na środowisko oraz ludzi, jak również promowaniem energii odnawialnych.
Institutional and Scientific Relations Directorate (ISR), Bruksela, Belgia
Dyrekcja Strategii Naukowej – Dyrektoriat w ramach struktury Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC), z siedzibą w Brukseli, którego zadaniem jest kształtowanie ogólnej strategii badawczej JRC. Jest on łącznikiem pomiędzy poszczególnymi instytutami i twórcami polityk.

Działalność JRC obejmuje:

  • Rozwój certyfikowanych materiałów odniesienia i wspólnych baz danych dla poprawy wymiany informacji w Europie.
  • Ratyfikację i harmonizację metod w dziedzinach interesujących wszystkich obywateli – takich jak ochrona środowiska, bezpieczna żywność i organizmy modyfikowanie genetycznie. JRC odgrywa również aktywną rolę w udzielaniu pomocy przy tworzeniu bezpieczniejszej, czystszej, zdrowszej i bardziej konkurencyjnej Europy.

Stażyści mogą pochodzić z krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących, które obejmuje strategia przedakcesyjna. Niewielka liczba stażystów może pochodzić z tzw. „krajów partnerskich”. Każdy ze stażystów musi biegle znać przynajmniej dwa oficjalne języki UE.

Utworzono: czw., 2014-05-22 22:33
Ostatnia aktualizacja: wt., 2014-10-14 14:26