The European Community Action Scheme for the Mobility of University Students to program współpracy między uczelniami uruchomiony 15 czerwca 1987 roku przez Komisję Europejską. Program ten jest przeznaczony przede wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme). Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych

ERASMUS NA PW

Poszczególne Wydziały we współpracy z Samorządem Studentów publikują informacje o możliwości udziału w Programie Erasmus przez Internet oraz na tablicach ogłoszeń. Natomiast rekrutacja studentów chętnych na wyjazdy przeprowadzana jest przez komisje wydziałowe pod przewodnictwem dziekanów lub ich pełnomocników z udziałem opiekunów podpisanych wcześniej umów o współpracy dwustronnej w ramach Programu Erasmus

Przy rekrutacji zazwyczaj uwzględnia się następujące elementy:

średnią ważoną ocen z całego okresu studiów; znajomość języka danego kraju lub języka, w którym student będzie porozumiewał się na danej uczelni; opinię o studencie; zaangażowanie w opiekę nad studentami zza granicy w Politechnice Warszawskiej. Proces rejestracji

Ogólnej procedurze rejestracji nie podlegają tylko ci studenci i doktoranci, którzy sami zainicjowali podpisanie umowy z zagraniczną uczelnią i wstępnie uzyskali akceptacje przyjęcia oraz zgodę Dziekana swojego wydziału. Owa sytuacja może dotyczyć także umów zainicjowanych przez poszczególnych opiekunów, w ramach których przygotowywane są projekty będące tematem prac magisterskich i doktoranckich.

W terminie do końca kwietnia w danym roku akademickim listy zakwalifikowanych studentów wraz z miejscem wyjazdu powinny być przesłane przez pełnomocników wydziałowych do Koordynatora Programu Erasmus w Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych. Równolegle, najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego, analogiczne listy wysyłane są do uczelni partnerskich zgodnie z ich wymaganiami przez wyżej wymienionych pełnomocników.

W następnym etapie opiekunowie bądź koordynatorzy z obu uczelni uzgadniają program studiów tzw. Learning Agreement, który uwzględnia możliwości studiowania poszczególnych przedmiotów na uczelni przyjmującej, a więc: przygotowanie merytoryczne, programy studiów i znajomość języka. LA powinien zapewnić studentowi zaliczenie jednego lub dwóch semestrów, które są zgodne z kierunkiem studiów, uwzględniając przy tym wymaganą liczbę punktów ECTS oraz powinien zostać zatwierdzony przez opiekuna bądź promotora studenta oraz Dziekana Wydziału. Koordynator Uczelniany powinien otrzymać poświadczoną kopię oryginału LA, który powinien być przechowywany w aktach studenta w dziekanacie.

Opiekunowie i Dziekan Wydziału są odpowiedzialni za realizację LA. Dziekanaty przygotowują wykaz dotychczasowych zaliczeń wyjeżdżającym studentom, podpisują je zaś Dziekani lub Prodziekani ds. Nauczania. Dokument ten jest częścią tzw, Student Application Form, który jest wysyłany do uczelni partnerskiej wraz z LA. Natomiast wnioski zgodne z wymaganiami poszczególnych uczelni są wysyłane przez opiekunów poszczególnych umów bądź samych studentów po uzyskaniu zgody Dziekana.

Po zakwalifikowaniu do udziału w programie Erasmus studenci składają wymagane dokumenty Koordynatorowi Uczelnianemu Programu ERASMUS i podpisują z uczelnią przez niego reprezentowaną umowę finansową, której przestrzeganie przez danego studenta jest obowiązkowe.

Student otrzymuje grant w zależności od kraju, w którym będzie studiował w ramach Programu ERASMUS. Kraje te podzielone są na trzy następujące grupy:

Grupa I : Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Irlandia, Islandia, Francja; Grupa II : Austria, Belgia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Lichtenstein, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Włochy; Grupa III : Bułgaria, Czechy, Cypr, Estonia, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry Na Politechnice Warszawskiej wysokość grantu w odniesieniu do krajów I Grupy wynosiła 220 EUR/miesięcznie, II Grupy 197,50 EUR/miesięcznie i III Grupy 130 EUR/miesięcznie.

Gdyby student chciał zrezygnować z wyjazdu na studia lub zmiany faktycznego okresu pobytu za granicą, grant ulegnie redystrybucji. Na zakończeniu ustalonego okresu studiów studentowi wręcza się wykaz zaliczeń tzw. Transcript of Records wraz ze zdobytymi punktami ECTS, który zostaje podpisany przez odpowiedzialnego za realizację programu studiów na uczelni partnerskiej, na jego podstawie Dziekan dokonuje zaliczenia okresu studiów realizowanych za granicą. Oryginał owego dokumentu pozostaje w aktach studenta w dziekanacie.

Zaraz po powrocie z uczelni partnerskiej student powinien złożyć w Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych następujące dokumenty:

Potwierdzenie pobytu w uczelni partnerskiej (stanowiącą podstawę jego rozliczenia finansowego); Transcript of Records; Wypełnioną ankietę dla stypendystów ERASMUSa danego roku akademickiego; Informację na temat uczelni i studiów do umieszczenia na stronach internetowych Politechniki Warszawskiej; Formularz: Dane studenta i informacja o wyjeździe.

Utworzono: czw., 2014-05-22 22:19
Ostatnia aktualizacja: czw., 2014-05-22 22:19