DAAD jest Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst), czyli wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych, która ma za zadanie wspierać współpracę z zagranicznymi uczelniami przede wszystkim poprzez wymianę studentów i naukowców. Programy DAAD obejmują wszystkie dziedziny nauki i są skierowane do wszystkich krajów. Jest to korzystne w równym stopniu dla Niemców jak i dla obcokrajowców. DAAD wspiera także międzynarodową działalność szkół wyższych poprzez szereg usług takich jak programy informacyjne, marketing, opieka, doradztwo, publikacje oraz konsultacje, przyczynia się także do kształtowania zagranicznej polityki kulturalnej. Program DAAD utrzymuje także sieć przedstawicielstw rozmieszczonych na całym świecie, docentów i stowarzyszeń byłych stypendystów, informuje, także doradza na miejscu w danym regionie.

Etapy kwalifikacji:

Pracujący honorowo niemieccy i zagraniczni nauczyciele akademiccy, tworząc komisje kwalifikacyjne oceniają wnioski kandydatów na stypendia DAAD. Kierując się określonymi kryteriami kwalifikacyjnymi, w których skład wchodzi jakość przedstawionych projektów badawczych, wysoka motywacja, jakość opinii o kandydacie, oceny ze studiów, zasadność chęci wyjazdu do Niemiec, znajomość języka niemieckiego lub angielskiego oraz inne, wybierają oni z dużej liczby kandydatów przyszłych stypendystów.

  • To w Warszawie odbywa się pierwszy etap kwalifikacji do większości programów stypendialnych. Wyłącznie na podstawie złożonych wniosków polsko-niemiecka komisja kwalifikacyjna może dokonać oceny kandydatów.
  • Wnioski, które zostaną pozytywnie ocenione w pierwszym etapie zostają przesyłane do Bonn, tam w marcu odbywa się końcowa komisja kwalifikacyjna, która podejmuje ostateczną decyzje o przyznaniu stypendium, także tylko na podstawie złożonych wniosków.
  • Bezpośrednio z Bonn, kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o końcowych wynikach komisji kwalifikacyjnej. Dopiero kandydaci ubiegający się o stypendia na magisterskie studia uzupełniające lub podyplomowe, którzy przeszli kwalifikacje wstępną zostaną zaproszeni do DAAD w Warszawie na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której zostaną poinformowani pisemnie.

Wnioski zgłoszeniowe powinny być kompletne i czytelne, sporządzone w miarę możliwości na komputerze w wersji niemieckiej lub angielskiej. Jednak przy niektórych wnioskach dopuszczalny jest jedynie wniosek sporządzony w języku niemieckim. Należy wziąć pod uwagę, że wnioski dostarczone po terminie nie będą uwzględniane. Osoby przebywające w Niemczech dłużej niż dwa lata od momentu rozpoczęcia stypendium nie mogą ubiegać się o stypendia DAAD.

Kandydaci zakwalifikowani ostatecznie na stypendium długoterminowe, zostaną przez DAAD w Bonn wezwani do dosłania uwierzytelnionych kopii świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz ich uwierzytelnionych tłumaczeń na język niemiecki lub angielski (po jednym egzemplarzu) jak również do dosłania zaświadczenia o stanie zdrowia (na formularzu DAAD, który zostanie przesłany przez DAAD w Bonn).

Więcej informacji dostępne jest na tej stronie.

Utworzono: czw., 2014-05-22 22:22
Ostatnia aktualizacja: czw., 2014-05-22 22:22