Sąd Koleżeński posiada uprawnienia dyscyplinarne wobec studentów Uczelni wynikające z Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz Regulaminu SSPW. Sąd składa się ze studentów wybieranych po jednym przez każdą WRS na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji WRS. Pierwsze posiedzenie Sądu zwołuje i prowadzi UKW w styczniu, jednak nie później niż 21 stycznia. Sąd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Sądu. Do zadań Przewodniczącego Sądu należy w szczególności wyznaczanie składów orzekających, ich przewodniczącego i protokolantów oraz terminów rozpraw. Z pełnieniem funkcji członka Sądu nie można łączyć mandatu członka żadnego innego organu Samorządu, pełnomocnictwa, tymczasowego pełnomocnictwa oraz członkostwa w Kole Naukowym, Stowarzyszeniu i Organizacji. Członkiem Sądu nie może być student ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej właściwej do spraw studentów. Sąd działa na podstawie Regulaminu Sądu Koleżeńskiego. Regulamin Sądu zawiera szczegółowe zasady i tryb prowadzenia postępowania.

Created: Tue, 2016-02-16 18:35
Last update: Wed, 2018-11-07 16:05